Friday, 3 April 2009

Tafsir Surah Al-Fatihah

Tafsir Surah AL-Fatihah.

Surah fatihah merupakan surah yang paling penting dan wajip dihafaz oleh semua umat Islam dimana solat lima waktu tidak sah melainkan dengan membaca surah tersebut mengikut pendapat jumhur ulama. Surah ini mempunyai rahsia yang banyak jika direnung oleh pembacanya, tidak hairanlah ia diberi nama ummulkitab.
Di sini saya ingin membawa pembaca kepada memahami surah ini dengan tafsiran ulama atau kefahaman yang saya fahami terhadap surah berdasarkan apa yang Allah bukakan kepada saya,sekiranya saya menyebutkan kefahaman saya,saya akan menyebutkan “ini adalah kefahaman penulis” . tetapi setakat ini saya tidak mengetahui adakah saya kefahaman yang tersendiri terhadap ayat ini. Mudah-mudahan Allah Taala membuka kefahaman kepada saya. Di dalam penafsiran surah ini saya mengunakan tafsir Imam Ibnu Kathir sebagai panduan di dalam mentafsir ayat ini. Mudah-mudahan tulisan sebgini dapat member kefahaman kepada pembaca. Saya mulakan dengan perbahasan surah Al Fatihah. Surah ini mempunyai 7 ayat dan diturunkan di makkah.
Imam ibnu kathir menyatakan surah ini dinamakan surah al fatihah sebab surah ini dibaca pada awal permulaan setiap solat. Ia juga mempunyai nama-nama yang lain seperti الحمد, , الشفاء,الواقية,الكافية,dan أساس القران.. ini adalah juga pendapat Imam Al-Bukhari.
Permasalahan fekah:
Ulama berselisihan pendapat di dalam masalah adakah wajip membaca surah al- fatihah di dalam solat atau dibolehkan dibacakan surah lain? Di sini terdapat dua pendapat yang ,masyhur.
Pendapat pertama: Tidak wajip membaca al-fatihah di dalam solat,boleh dibaca surah lain dan solat itu sah. Ini ada;ah pendapat imam Abu Hanifah.
Pendapat kedua: wajip membaca al- alfatihah di dalam solat. Ini adalah pendapat imam Malik,Syafie,Ahmad dan sebagainya. Ia berdasarkan hadis menunjukkan tidak sah solat tanpa membaca af-fatihah.
Masalah kedua:( bersambung)

No comments: